Наукова робота

Наукова робота на кафедрі

Професор Черкашин С.І. видав посібник «Захворювання скронево-щелепного суглоба: клініка, діагностика і принципи лікування», «Хвороби скронево-щелепного суглобу».

Колектив кафедри займається проблемами профілактики і лікування захворювань зубів, слизової оболонки порожнини рота, запальних процесів, пухлин і вроджених вад щелепно – лицевої ділянки.

На кафедрі велику увагу приділено оптимізації самостійного навчання лікарів-інтернів, надається змога глибше вивчати та представляти патологію, визначати правильну тактику в кожному окремому випадку, засвоювати методики роботи з новими матеріалами з використанням сучасних технологій, враховуючи передові світові технології.

Створено робочі програми для лікарів-інтернів 1-го та 2-го років навчання з фаху “Стоматологія” згідно типового навчального плану 2013 р.

Колектив кафедри створив для лікарів-інтернів І та ІІ року навчання з усіх розділів методичні рекомендації для інтернів, методичні розробки для викладачів, матеріали для підготовки до практичних занять та лекцій, мультимедійні презентації лекцій, відеофільми, таблиці, тестові завдання, наявні рентгенограми та ортопантомограми тощо.

Підготовка до “Кроку-3” здійснювалася шляхом читання лекцій та щоденного опрацьовування лікарями-інтернами ситуаційних задач з стоматологічних нозологій.

На кафедрі стоматології ННІ післядипломної освіти захищено 3 кандидатські роботи:

доц. Лучинський В.М. – Особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають на територіях забруднених ксенобіотиками (2013р.);

ас. Дуда К.М. – Патогенетичні особливості перебігу гострого пародонтиту на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабети 2 типу (2015р.);

доц. Мачоган В.Р –Клініко-експериментальне обгрунтування лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика (2012р.).

доц. Щерба В.В. - Патобіохімічні особливості дії ендотоксину грамнегативної мікрофлори на тканини пародонта при хімічному ураженні печінки (2014р.)

доц. Федірко Г.В. - Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу (2014р.)

Науково-практична конференція.