Головним завданням, що стоїть перед викладачами вищих навчальних закладів на сучасному етапі, крім підготовки фахівця відповідної галузі, який відповідає потребам сьогодення, є формування особистості студента. Період навчання у ВНЗ передбачає створення фахівця – всебічно і гармонійно розвиненої особи, майбутнього патріота і громадянина – носія високої моралі та духовності.

Куратор групи студентів уВНЗ – це викладач з відповідним досвідом виховної роботи, життєвим досвідом, вихователь з широким кругозором і властивостями лідера. В кожному випадку викладач – куратор, визначивши конкретну проблему, вибирає комплексний підхід для її вирішення, куди включаються індивідуальні бесіди на відповідні теми, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, відвідування історичних міст або інші форми і методи роботи.

Виховна робота куратора групи може бути розбита на кілька блоків, які мають втілюватися одночасно і не мають бути відірвані один від одного. Кожен блок якоюсь мірою може дублювати інший, разом з тим доповнюючи його.

Викладачі кафедри стоматології ННІ ПО доц. Дуда К.М. та доц. Лебідь О.І. разом із кураторськими групами проводили урок здоров’я для дітей Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу (2019 рік)

Працівниками кафедри стоматології факультету післядипломної освіти та лікарями-інтернами до дня Святого Миколая було проведено благодійну акцію для вихованців школи-інтернату Нового Села. Було зроблено повну санацію ротової порожнини кожної дитини. Вихованців інтернату навчали основам гігієни і догляду за зубами

Доцент Мачоган В.Р. проводить лікування вихованця інтернату (2019 рік)

Лікарі-інтерни проводять професійну гігієну порожнини рота (2019 рік)

Лікування карієсу лікарями-інтернами І року навчання (2019 рік)

Виховання – один з процесів соціалізації, який відбувається у житті індивіда в будь-якому суспільстві. В цих процесах індивід усвідомлює доцільність визначених моральних норм і відштовхує їх або включає в свою систему цінностей. В навчальному закладі соціалізація повинна стати спрямованою, але її результати не піддаються контролю і оцінюванню на іспитах і заліках: студент може знати моральні норми, але не визнавати їх частиною своїх переконань. Моральність індивіда виявляється у його вчинках, які здійснюються найчастіше за межами вузу . Тому у ВНЗ необхідно створити умови для направлення соціалізації студента. Згідно з Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, затвердженій Міністерством освіти в 1996 році, що стала практичним документом для організації виховної роботи в навчальних закладах всіх рівнів – основною метою виховання має бути набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної, гендерної культури.

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів (ВНЗ), адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. Виховна робота, що проводиться у ВНЗ за межами аудиторії, забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість.

Проведення санації ротової порожнини юним пацієнтам Тернопільського обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку (2018 рік)

доц. Лебідь О.І. разом з лікарями-інтернами проводить санацію ротової порожнини пацієнту (2018 рік)

доц. Лебідь О.І. разом із лікарями-інтернами проводить санацію ротової порожнини юним пацієнтам Тернопільського обласного комунального дитячого будинку під наглядом (2018 рік)